Phầm mềm kiểm tra trắc nghiệm

Phát triển trên nền tảng đám mây

Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm được xây dựng trên nền tảng Cloud ERP, là một module trong hệ thống ERP của CRM PLUS. Thể hiện được từng cấp bậc hay chương trình được sử dụng trong hệ thống kiểm tra

Điều chỉnh các chương trình theo tùy chỉnh website

Phân cấp từng chương trình theo từng cấp, từng bài. Điều chỉnh dễ dàng qua hệ thống tùy chỉnh thiết kế website

Câu trả lời được sắp xếp ngẫu nhiên và linh hoạt

Trên mỗi câu hỏi có list câu trả lời chính xác tương ứng với câu hỏi. Hệ thống linh hoạt tạo ra ngẫu nhiên câu trả lời trắc nghiệm từ list câu trả lời đúng cho các câu hỏi

Thông báo kết quả và gửi email kết quả kiểm tra cho học sinh và giáo viên

Sau khi xác nhận kiểm tra trắc nghiệm. Hiển thị kết quả kiểm tra, gửi kết quả cho học viên lẫn và giáo viên hướng dẫn qua email đã khai báo trước đó. Và kết quả thể hiện bao gồm câu trả lời đúng sai và từ vựng mới trong ngày.

Hệ thống Quản Lý Câu Hỏi trắc nghiệm chặt chẽ, Linh Hoạt, dễ sử dụng

Các bài câu hỏi trắc nghiệm sẽ được phân theo từng danh mục nhóm cấp bậc hoặc trạng thái. người dùng dễ dàng theo dõi cái Unit theo từng thẻ Kanban view

Giao diện dễ sử dụng, tạo thông tin câu hỏi và câu trả lời dễ dàng