PHÂN HỆ

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Khách hàng tiềm năng
Cơ hội bán hàng
Đầu mối liên hệ
Khách hàng tổ chức
Quản lý công việc
Quản lý lịch biểu
Quản lý văn bản
Quản lý ghi chú & lịch sử cập nhật
Quản lý báo giá
Quản lý hợp đồng dịch vụ
Email
Call Center

QUẢN LÝ HỖ TRỢ | CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng sau nhận thông tin
Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện hữu

MARKETING

Quản lý chiến dịch marketing
Email marketing

BÁO CÁO CRM

Báo cáo khách hàng & đầu mối liên hệ
Báo cáo cơ hội bán hàng
Báo cáo công việc,lịch biểu
Báo cáo báo chăm sóc khách hàng
Đánh giá hỗ trợ khách hàng